II Premios Literarios Alboraya 2022

Fuente: https://letralia.com/convocatorias/poesia-convocatorias/2022/08/02/ii-premios-literarios-alboraya-2022/ Fecha: 31/8/2022. Premio: 1.000 euros y 300 euros. Ámbito: España; mayores de edad. Admite envíos por Internet. Género: narrativa y poesía. Organizador: Ayuntamiento de Alboraya, Cataluña (España). BASES DEL CONCURS «II PREMIS LITERARIS ALBORAIA 2022» 1. Bases. 1. Objecte i règim de concessió. L’objectiu dels II PREMIS LITERARIS ALBORAIA 2022 és fomentar la creació i difusió literària. Aquestes bases regularan, en règim de concurrència competitiva, el procés de concessió dels guardons. 2. Finançament. La dotació pressupostària d’aquests premis s’aplicarà a la partida pressupostària 911.3321.48000 del pressupost municipal vigent per a l’any 2022. 3. Publicitat. La convocatòria dels premis i les bases que els regulen seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, d’acord amb els articles 9.3 i 20.8 de la Llei 38/2003, general de subvencions. També a la pàgina web municipal www.alboraya.org. 4. Participants i modalitats. Les persones participants hauran de ser majors d’edat, de qualsevol nacionalitat, residir al territori estatal i només presentaran una obra a cada modalitat. No podran participar-hi les persones guanyadores d’edicions anteriors. S’hi estableixen dues modalitats de caràcter general: narrativa (de qualsevol gènere) i poesia. A més, en cadascuna d’aquestes modalitats s’hi estableix un premi d’autoria local. Els premis de caràcter general i d’autoria local no podran recaure en la mateixa persona. La condició d’autoria local la determina el fet d’estar empadronat al municipi d’Alboraia BASES DEL CONCURSO «II PREMIS LITERARIS ALBORAIA 2022» 1. Bases. 1. Objeto y régimen de concesión. El objetivo de los II PREMIOS LITERARIOS ALBORAYA 2022 es fomentar la creación y difusión literaria. Estas bases regularán, en régimen de concurrencia competitiva, el proceso de concesión de los galardones. 2. Financiación. La dotación presupuestaria de estos premios se aplicará a la partida presupuestaria 911.3321.48000 del presupuesto municipal vigente para el año 2022. 3. Publicidad. La convocatoria de los premios y las bases que los regulan serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Base de datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con los artículos 9.3 y 20.8 de la Ley 38/2003, general de subvenciones. También en la página web municipal www.alboraya.org. 4. Participantes y modalidades. Las persones participantes tendrán que ser mayores de edad, de cualquier nacionalidad, residir en el territorio estatal y solo presentarán una obra a cada modalidad. No podrán participar las personas ganadoras de ediciones anteriores. Se establecen dos modalidades de carácter general: narrativa (de cualquier género) y poesía. Además, en cada una de estas modalidades se establece un premio de autoría local. Los premios de carácter general y de autoría local no podrán recaer en la misma persona. La condición de autoría local la determina el hecho de estar empadronado en el municipio